Regulamin

Regulamin sklepu www.adamki.pl

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży obuwia, dodatków, akcesoriów i innych artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego www.adamki.pl

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.adamki.pl, którego właścicielem jest Firma AR Alina Róg z siedzibą pod adresem ul. Czajki 47, 34-511 Kościelisko oraz halą produkcyjną znajdującą się przy ul. W. Orkana 70a, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 7361011336, REGON: 490679638

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.adamki.pl prowadzony przez Firmę AR Alina Róg, z siedzibą w Kościelisku, ul. Czajki 47, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361011336, REGON: 490679638
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przy pomocy Sklepu Internetowego, przede wszystkim zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem, a Firmą AR Alina Róg
 3. Informacje dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie
 4. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów przesyłki Towaru (dostarczenia produktów). Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówieni, bądź w zakładce Dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia
 5. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.adamki.pl praz są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, oznacz to, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Wiążąca dla stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta
 6. Wszystkie Towary w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient powinien przedstawić dokument zakupu (paragon lub fakturę)
 7. Każdy Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie Sklepy Internetowego zakładkę „Regulamin Sklepu”. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu
 8. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.)
 1. Definicje:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zarejestrowanego stronie internetowej www.adamki.pl 
 2. Sprzedawca  – Firma AR Alina Róg z siedzibą w Kościelisku, ul. Czajki 47, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361011336, REGON: 490679638, właściciel Sklepu Internetowego zarejestrowanego na stronie internetowej www.adamki.pl
 3. Sklep Internetowy – serwis prowadzony przez Firmę AR Alina Róg z siedzibą przy ul. Czajki 47, 34-511 Kościelisko, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.adamki.pl
 4. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, musi uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie Internetowym oraz Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub jakąkolwiek inną umowę na podstawie niniejszego Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, na przykład nabywanych Produktów
 7. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
 8. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, określając rodzaj i ilość Towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru oraz dane Klienta i miejsce wydania towaru
 9. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Sprzedawcy Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu, na podstawie Formularzu Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedawcę
 10.  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 1. Warunki zawierania umów sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 1. Warunkiem korzystania z Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje Regulamin
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia na Towary wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie Sklepu Internetowego www.adamki.pl
 3. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego
 4. Wszelkie zapytania i wnioski kierować należy na adres e-mail: bucikiadamki@gmail.pl.

Na wiadomości e-mail Sklep Internetowy odpowiada od poniedziałku do piątku

Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 1. Przy składaniu zamówienia Klient wypełnia dostępny na stronie Sklepu Internetowego Formularz Zamówienia. Wpisuje swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko dane teleadresowe, adres e-mail. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
 2. Dokonanie przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia złożonego Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 1.  w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę
 2. w przypadku zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu Internetowego
 1. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. 
 2. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie Zamówienia na rzecz Klienta. 
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon – według wyboru Klienta.
 4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić. Podana cena jest ceną brutto i zawiera należny podatek (VAT).
 1. Realizacja płatności oraz sposób i koszty dostawy
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Towar zamówiony w Sklepie Internetowym i koszty jego dostawy:
 1. Przelewem na rachunek bankowy sklepu internetowego:
  Konto: PL 51 1240 5165 1111 0000 5227 7962
 2. Za Pobraniem – gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej
 1. Zamówiony Towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub poczty polskiej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres do dostawy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w formie przedpłaty, Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie do pięciu (5) dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), od daty złożenia zamówienia. W przypadku nie opłacenia Zamówienia w terminie, oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Jest możliwość opłacenia Zamówienia w późniejszym terminie, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedawcę. Warunkiem przystąpienia przez Sklep Internetowy do realizacji Zamówienia jest  zaksięgowanie płatności na koncie Sklepu Internetowego. 
 3. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie faktury VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w Zamówieniu.
 4. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Klienta w Zamówieniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Klienta do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 3 do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia Zamówienia i dokonania płatności (w przypadku przesyłek „Za Pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). 
 6. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o możliwym terminie wykonania Transakcji (który zgodnie z przepisami art. 5431 §1 Kodeksu Cywilnego nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy), na adres email Klienta wskazany w Zamówieniu bądź telefonicznie. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 5 poniżej stosowanych odpowiednio.
 7. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Koszty dostawy Towarów w ramach realizacji Zamówienia ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług. W zakładce Dostawy znajduje się cennik dostaw. Koszty dostarczenia Towaru Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności. 
 8. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 1. Odstąpienie od umowy

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy w szczególności personalizowanych produktów)

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Klient będący Konsumentem ma zatem prawo odstąpić od dokonanej Transakcji zakupu w Sklepie Internetowym, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionych Towarów na adres Sprzedającego tj. Firma AR Alina Róg, ul. Orkana 70a, 34-730 Mszana Dolna niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Celem zagwarantowania sprawnej obsługi prosimy, aby Konsument odstępujący od umowy dołączył do odsyłanego Towaru paragon lub fakturę VAT oraz aby skontaktował się z obsługą Sklepu. Jest możliwość wysłania elektronicznie formularza odstąpienia od umowy, a później dosłać towar wraz z oryginalnym oświadczeniem
 4. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru ponosi Konsument
 5. Wykonując prawo odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym oraz towar nieużywany – odsyłany towar nie może mieć śladów używania, otarć, zabrudzeń oraz powinien mieć oryginalne opakowanie. Obie przesłanki muszą zaistnieć łącznie do skutecznego odstąpienia od umowy
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności, tj. płatność za towar oraz równowartość kwoty odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia towaru oferowanego przez przedsiębiorcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Pieniądze zostaną zwrócone dopiero po otrzymaniu towaru wraz z dowodem zakupu przez Sprzedawcę
 8. Zwrot środków za zamówienie nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby tego Regulaminu
 1. Wymiana
 1. Klient ma prawo wymienić Towar na inny w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru
 2. Sklep Internetowy przewiduje możliwość wymiany Towaru na produkt w tej samej lub innej cenie. Odsyłany towar nie może być w stanie pogorszonym niż otrzymany i nie mieć śladów użytkowania tj. otarć, zabrudzeń
 3. W przypadku wymiany Towaru należy dokonać ponownego zakupu w Sklepie Internetowym, bądź skontaktować z Obsługą Sklepu Internetowego mailowo na adres bucikiadamki@gmail.com 
 4. Koszty odesłania wymienianego towaru oraz wysyłki nowego Towaru ponosi Klient. Istnieje możliwość dopłaty różnicy do ceny nowego Towaru
 5. Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego Towaru na adres Sprzedającego tj. Firma AR Alina Róg, ul. W. Orkana 70a, 34-730 Mszana Dolna, w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Do odsyłanego Towaru należy dołączyć także wypełniony formularz wymiany. W formularzu wymiany należy wpisać numer paragonu/faktury VAT, numer zamówienia oraz informację na jaki Towar należy wymienić poprzednio zakupiony Towar
 6. W wypadku, gdy po odliczeniu kosztów wysyłki nowego Towaru do Klienta konieczny będzie zwrot środków na jego rzecz, konieczne jest podanie numeru rachunku bankowego oraz dane właściciela rachunku na formularzu wymiany
 7. Odesłanie wymienianego Towaru może nastąpić w dowolny sposób, również osobiście.
 8. Nowe zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami w niniejszym Regulaminie, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za koszty ponownej wysyłki oraz ewentualnej dopłaty do ceny za nowy Towar i po otrzymaniu wymienianego Towaru
 1. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację należy wysłać na adres mailowy bucikiadamki@gmail.com

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT).
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru wolnego od fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego
 2. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być zatem reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi rękojmi za wady oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, jeśli Towar posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady albo Sprzedawca
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadość uczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru 
 9. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady (naprawa bądź zwrot kosztów). Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego należy przesłać wraz z reklamacją dowód zawarcia Transakcji (paragon fiskalny/faktura VAT). Reklamowany towar powinien być ponadto dostarczony czysty
 10. Reklamację można złożyć korzystając z Formularza Reklamacji, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje. Formularz Reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient może się posłużyć, ale nie musi korzystać, ani się nim kierować
 11. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem oraz dowodem zakupu (paragon fiskalny/faktura VAT) na adres pocztowy: Firma AR Alina Róg, ul. W. Orkana 70a, 34-730 Mszana Dolna
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy na adres pocztowy:  Firma AR Alina Róg, ul. W. Orkana 70a, 34-730 Mszana Dolna. Celem zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanego Towaru (paragon lub faktura VAT). Powyższy zapis stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad
 13. Koszt wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedawcy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient
 14. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towar
 15. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wady, które nie istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta i które nie wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili (jeżeli Klientem jest Konsument a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta)
 16. Zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady albo wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg powyższego terminu nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W tym również terminie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady
 17. W wypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z uwagi na wady Towaru, na zasadach opisanych powyżej, w celu zapewnienia sprawnej obsługi procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i załączenie formularza odstąpienia oraz przesłania zakupionego Towaru wraz z opakowaniem i dowodem zakupu (paragon fiskalny/faktura VAT) na adres: Firma AR Alina Róg ul. W. Orkana 70a, 34-730 Mszana Dolna
 18. Sprzedający zastrzega sobie odmowę reklamacji w przypadku gdy:
 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Towar jest zużyty lub posiada wady powstałe przy nieprawidłowej konserwacji
 3. Plamy i zacieki powstałe w skutek nieprawidłowej konserwacji i użycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych lub wynikające z użytkowania obuwia w sposób nieprawidłowy lub w warunkach do tego nieprzeznaczonych
 4. W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php zamieszczone są szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na:

a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

c) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Firmą AR Alina Róg, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl.
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Firmą AR Alina Róg:

a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu

b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platformy ODR znajduje się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

Wskazujemy adres poczty elektronicznej Sprzedającego do kontaktu z Klientami: bucikiadamki@gmail.com

 1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedający w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami
 1. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Sklep Internetowy oferuje Klientom usługi drogą elektroniczną takie jak: zawieranie umów sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, umożliwia zakładanie kont Klientów w Sklepie Internetowym, przesyła informacje handlowe dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w tym aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep Internetowy (usługa Newsletter)
 2. Klient ma możliwość odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep Internetowy usług wskazanych w podpunkcie powyżej
 3. Aby Sklep Internetowy działał na komputerze/urządzeniu mobilnym Klienta poprawne, wymagane są następujące warunki techniczne świadczenia przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną: dostęp do sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne), posiadanie konta poczty elektronicznej
 4. Obsługa Sklepu Internetowego podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sprzedaży, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę Sklepu Internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres: bucikiadamki@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Nasza obsługa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
 7. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep Internetowy usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu Internetowego i są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu Internetowego. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep Internetowy z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej
 1. Newsletter
 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta- Użytkownika adres poczty elektronicznej, wysyłana jest przez Sprzedawcę-Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony
 2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.adamki.pl oraz  podanie w formularzu rejestracji Newstlettera adresu poczty elektronicznej Użytkownika, wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracji Newslettera adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz kliknięcia na przycisk Zapisz się
 3. Kliknięcie na przycisk Zapisz się powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów
 4. Rozpoczynając korzystanie z usługi Newsletter Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail jednorazowy kod w wysokości 10% na zakupy w sklepie, który nie łączy się z innymi promocjami. Po wpisaniu kodu w koszyk podczas składania zamówienia i potwierdzeniu zamówienia kod traci ważność
 5. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Usługodawcy, nowych kolekcjach, aktualnych
  promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Usługodawcy oraz oferowanych przez niego produktów. Newsletter wysyłany jest minimum raz na miesiąc. Każdy Newsletter zawiera: informację o Usługodawcy jako nadawcy Newslettera, temat określające treść Newslettera oraz informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych Newslettera, adresu poczty elektronicznej Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter
 8. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter, świadczonej przez Usługodawcę w ramach prowadzonego prze niego Sklep Internetowego www.adamki.pl, mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy bucikiadamki@gmail.com. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać oznaczenie Użytkownika oraz opis reklamacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Firma AR Alina Róg z siedzibą pod adresem ul. Czajki 47, 34-511 Kościelisko oraz halą produkcyjną znajdującą się przy ul. W. Orkana 70a, 34-730 Mszana Dolna. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym dostarczania Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych możliwy jest przez e-mail na adres bucikiadamki@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Firma AR Alina Róg ul. Czajki 47, 34-511 Kościelisko
 3. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a dla celu profilowania do momentu wyrażenia sprzeciwu. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji Zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep Internetowy umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w formie Newslettera na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia
 5. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych („Prawa”). Wszelkie skargi można również zgłaszać do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu
 7. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu do przetwarzania przez Klientów danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO
 8. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta Towarów, w tym : podmiotom realizującym usługę dostawy przesyłek, podmiotom zapewniającym właściwe funkcjonowanie Sklepu internetowego (w tym możliwość komunikacji), podmiotom obsługującym odbiór płatności elektronicznych za Towary zakupione w Sklepie Internetowym, przedsiębiorcom optymalizującym działania marketingowe Sklepu internetowego bądź realizującym takie działania w imieniu Sklepu Internetowego, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami
 9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 22.12.2021 r.
 2. Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.adamki.pl, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu
 4. Załączniki do Regulaminu Sklepu Internetowego stanowią jego integralną część
 5. Zakup towaru ze Sklepu Internetowego oraz korzystanie z usługi Newsletter jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z jego treścią. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin na stronie www.adamki.pl przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawach Konsumenta
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny